دکتر معصومه اصلانی مهر


عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی


خانم دکتر معصومه اصلانی مهر (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه میکروب شناسی)

    دکترای تخصصی میکروب شناسی پزشکی (استادیار)
      

     دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی

      
     028-33336001-6 ، داخلی 3168