دکتر مهدی سهمانی

عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
آقای دکتر مهدی سهمانی (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه بیوشیمی و ژنتیک)
    دکترای تخصصی بیوشیمی پزشکی (دانشیار)
           m.sahmani@gmail.com
     دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پزشکی، گروه بیوشیمی و ژنتیک
    028-33336001-6 ، داخلی 3135
     دریافت رزومه