دکتر نعمت اله غیبی


عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی
آقای دکتر نعمت اله غیبی (عضو هیئت علمی دانشکده پیراپزشکی_گروه بیوشیمی و بیو فیزیک)

    دکترای تخصصی بیو فیزیک (دانشیار)
 

    دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه بیو شیمی و بیو فیزیک

 
    028-33336001-6 ، داخلی 2343