دکتر فرزاد رجائی


عضو هیئت موسس و عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی مولکولی


آقای دکتر فرزاد رجایی (عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی_گروه آناتومی و بافت شناسی)
     دکترای تخصصی بافت شناسی (استاد)
       farzadraj@yahoo.co.uk
      
      دانشگاه علوم پزشکی قزوین، دانشکده پیراپزشکی، گروه آناتومی و بافت شناسی
      
      028-33336001-6 ، داخلی 3137